Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn: 
"Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki na podstawie zakupu biletów miesięcznych"
 
Ogłoszenie o zamówieniu
PDFOgłoszenie.pdf
 
Specyfikacja istonych warunków zamówienia (tzw. SIWZ)
PDFSIWZ - dowóz uczniów do szkół.pdf
 
Załączniki do SIWZ:
DOCzał. Nr 1 - FORMULARZ OFERTY.doc
DOCzał. Nr 2 i 3 - OŚWIADCZENIA.doc
DOCzał. Nr 4 - WYKAZ OSÓB.doc
DOCzał. Nr 5 - WYKAZ SPRZĘTU.doc
DOCzał. Nr 6 - PODWYKONAWCY.doc
PDFzal. Nr 7 - WZÓR UMOWY.pdf
DOCzał. Nr 8 - ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU.doc
PDFzał. Nr 9 - Część 1.pdf
PDFZał. Nr 10 - część 2.pdf
PDFzał. Nr 11 - część 3.pdf
PDFzał. Nr 12 - część 4.pdf
PDFzał. Nr 13 - część 5.pdf
 
Wyjaśnienia treści SIWZ:
PDFWyjaśnienie treści SIWZ 20.07.2012-str.pdf
 
Zmiany treści SIWZ:
PDFZMIANA treści SIWZ 20.07.2012r..pdf
PDFzał. Nr 9 - Część 1 po zmianie.pdf
PDFZMIANA treści SIWZ 23.07.2012r..pdf
 
UWAGA WYKONAWCY!
 KOLEJNA ZMIANA NUMERU KONTA - przy zmianie treści SIWZ z dnia 23.07.2012

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu:

PDFzawiadomienie - str..pdf

 

Wersja XML