Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn: 
„Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin do szkół w Kup, Grodkowie i Opolu wraz z zapewnieniem opieki”.

Ogłoszenie:

PDFOgłoszenie.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (tzw. SIWZ):

PDFSIWZ.pdf

Załączniki do SIWZ:

DOCzał Nr 1 - FORMULARZ OFERTY.doc

DOCzał Nr 2 i 3 - OŚWIADCZENIA.doc

DOCzał Nr 3a - OŚWIADCZENIE OSOBY FIZYCZNEJ.doc

DOCzał Nr 4 - WYKAZ OSÓB.doc

DOCzał Nr 5 - WYKAZ SPRZĘTU.doc

DOCzał Nr 6 - PODWYKONAWCY.doc

PDFzał Nr 7 - WZOR UMOWY.pdf

DOCzał Nr 8 - ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU.doc

PDFzał Nr 9 - TRASA 1.pdf

PDFzał Nr 10 - TRASA 2.pdf

PDFzał Nr 11 - TRASA 3.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

PDFzawiadomienie - str.pdf

Wersja XML