Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn: 
"Wywóz odpadów komunalnych z budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Niemodlinie przy ul. Wojska Polskiego 3 oraz z terenu Miasta i Gminy Niemodlin".
 
Ogłoszenie o zamówieniu:
 
PDFOgłoszenie.pdf
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (tzw. SIWZ)
 
PDFSIWZ.pdf
 
Załączniki do SIWZ
 
DOCFORMULARZE OFERTOWE.doc 

PDFZałącznik nr 9 do SIWZ WZÓR UMOWY.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:

PDFZawiadomienie.pdf

Wersja XML