Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn:

"Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych w granicach administracyjnych Gminy Niemodlin"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
PDFzawiadomienie o wyborze - str..pdf

Ogłoszenie o zamówieniu
PDFogłoszenie.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (tzw. SIWZ)
PDFSIWZ.pdf

Załączniki do SIWZ:
DOCzał. nr 1 do SIWZ- formularz oferty.doc
DOCzał. nr 2 do SIWZ - oswiadcz. spełnianie warunków.doc
DOCzał. nr 3 do SIWZ - oswiadcz. brak podstaw do wykluczenia.doc
DOCzał. nr 4 do SIWZ- wykaz dostaw.doc
DOCzał. nr 5 do SIWZ-zobowiązanie.doc
DOCzał. nr 6 do SIWZ - podwykonawcy.doc
DOCzał. nr 7 do SIWZ-ośw. umowa z OSD.doc
PDFzał. nr 8 do SIWZ- wykaz PPE.pdf
PDFzał. nr 9 do SIWZ- wzór umowy.pdf

 

Wersja XML