Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Straż Miejska

Straż Miejska
Komendant: Tomasz Machowski


ul. Boh.Powst.Śl. 37, pokój 63 (III piętro)
49-100 Niemodlin,
Telefon: 77/4 606-295 wewn.218 lub 77/ 4025328
e-mail :

Zakres zadań Straży określa  Regulamin Organizacyjny Urzędu: 

§ 30.

1. Straż Miejska – symbol SM, powołana jest do ochrony porządku publicznego na terenie miasta i gminy.
2. Strażą Miejską kieruje Komendant powoływany i odwoływany przez Burmistrza po zasięgnięciu opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu.
3. Straż Miejska wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego.
4. Do zadań Straży Miejskiej należy, w szczególności:
1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych
skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4) ochrona obiektów gminnych i innych urządzeń użyteczności publicznej
5) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Gminy,
6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7) egzekwowanie obowiązku utrzymania porządku i czystości na obszarze miasta i gminy,
8) wykonywanie doraźnych kontroli przestrzegania prawa zleconych przez Burmistrza.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Niemodlinie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Renata Szewczyk
Data wytworzenia: 2012-09-26
Wersja XML