Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BURMISTRZ NIEMODLINA ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - naczelnika


BURMISTRZ NIEMODLINA
OGŁASZA NABÓR
na stanowisko urzędnicze – naczelnika

 

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki :


1. Wymagania niezbędne
. Kandydat powinien:
1) posiadać:
• obywatelstwo polskie;
• pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
• kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy, tj. wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane wykształcenie wyższe techniczne, (inż. budownictwa, środowiska, drogi i mosty lub pokrewne) pozwalające na prowadzenie przedstawionego poniżej zakresu spraw;
• co najmniej 5-letni staż pracy;
• biegłą umiejętność obsługi komputera;
• odpowiednie warunki zdrowotne do pracy na kierowniczym stanowisku;
• umiejętność kierowania zespołem, zdolność analitycznego myślenia, zdolności negocjacyjne;
2) nie być:
• karanym i przeciw niemu nie może toczyć się postępowanie karne – w tym:
• skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• karanym zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114);
3) ponadto powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

2. Wymagania dodatkowe:
• obowiązkowość, dyspozycyjność, kreatywność, odpowiedzialność, rzetelność i uczciwość,
• wiedza z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, w tym w szczególności:
znajomość ustaw, oraz aktów wykonawczych związanych z realizacją zadań merytorycznych Wydziału, w tym ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, Prawa budowlanego, ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu cywilnego itp.
• prawo jazdy kat. B, samochód.

3. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

- Wykonywanie zadań w zakresie prowadzenie działań na rzecz pozyskiwania zewnętrznych środków pomocowych, w tym funduszy strukturalnych UE oraz podejmowanie działań związanych z montażem finansowym inwestycji poprzez przygotowywanie wniosków do funduszy celowych.
- Wykonywanie prac, nadzór merytoryczny i koordynacja zadań wydziału IFE zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Niemodlinie.
4. Warunki pracy na stanowisku:
Praca w budynku Urzędu Miejskiego w Niemodlinie (brak windy) stanowisko administracyjno - biurowe z obsługą komputera, wymagające dobrej ostrości wzroku (obsługa monitorów ekranowych) w pełnym wymiarze czasu pracy. Praca samodzielna, siedząca, wymagająca wyjazdów w teren.
5. W grudniu 2014r. wskaźnik zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił 0 %.

6. Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny (uzasadnienie przystąpienia do naboru),
• oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – wg wzoru zgodnego z rozporządzeniem MPiPS z dnia 10 lipca 2009r (Dz.U. Nr 115, poz.971) dostępnego na stronie internetowej Urzędu oraz w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Niemodlinie,
• kserokopia świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu ( jeśli aktualnie pracuje),
• kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie,
• kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.,
• oświadczenie, że kserokopie załączonych do oferty dokumentów (jeżeli takie kserokopie zostały dołączone) są zgodne z oryginałami,
• oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
• oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 168),
• oświadczenie, że kandydat zapoznał się z treścią art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 z późn. zm.).
• dokument potwierdzający niepełnosprawność ( dot. osób niepełnosprawnych ).
- Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, kwestionariusz osobowy (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, póz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

Dokumenty dot. zatrudnienia należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Niemodlinie ul. Bohaterów Powstań. Śl. 37, pok. nr 5, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko naczelnika Wydziału IFE” w terminie do

dnia 28 stycznia 2015r.


- Oferty dot. zatrudnienia, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
- Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie przeprowadzenia dalszej części naboru.
- Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie ul. Bohaterów Powstań Śl. 37 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu www.niemodlin.pl .
- Zgodnie z przyjętą zasadą, pierwsza umowa o pracę z osobą wyłonioną w drodze naboru zawierana jest na okres do 6 miesięcy.

BURMISTRZ  NIEMODLINA
Dorota   Koncewicz 

Wersja XML