Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

 

BURMISTRZ    NIEMODLINA

OGŁASZA NABÓR

na stanowisko  urzędnicze – inspektora  Wydziału  Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego 

 

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki :                                

1. Wymagania niezbędne. Kandydat powinien:

1) posiadać:

2) nie być:

karanym i przeciw niemu nie może toczyć się postępowanie karne – w tym:

skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3) ponadto powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

 

2. Wymagania dodatkowe:

znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,  ustawy o samorządzie gminnym, oraz aktów wykonawczych związanych z realizacją zadań merytorycznych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

3. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

 

1)      załatwianie spraw związanych z gospodarowaniem i zarządzaniem nieruchomościami  gminnymi w tym ich zbywanie, oddawanie w użytkowanie  wieczyste, użytkowanie,  użyczenie oraz ustanawianie służebności oraz służebności przesyłu,

2)      prowadzenie spraw  związanych z naliczaniem opłat adiacenckich w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej oraz podziału nieruchomości spraw  dzierżawy  gruntów,

3)      organizowanie przetargów na zbywanie praw własności, prawa użytkowania wieczystego, dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Niemodlin,

4)      prowadzenie rejestru mienia gminnego,

5)      wydawanie decyzji  w sprawie przekształcenia  prawa  użytkowania  wieczystego w prawo własności,

6)      prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem prawa pierwokupu,

7)      sporządzanie sprawozdań  z zakresu gospodarki  nieruchomościami oraz mienia gminnego,

8)      zastępstwo osoby  na stanowisku  pracy związanym z prowadzeniem spraw związanych 
z planowaniem przestrzennym w razie nieobecności tego pracownika w pracy.

 

 

 

4. Warunki pracy na stanowisku:

Praca w budynku Urzędu Miejskiego w Niemodlinie (brak  windy) stanowisko administracyjno - biurowe z obsługą komputera, wymagające  dobrej ostrości wzroku (obsługa monitorów ekranowych) w pełnym wymiarze czasu pracy. Praca samodzielna, siedząca.

5. W  miesiącu marcu  2015r. wskaźnik zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu  osób niepełnosprawnych  wynosił  0 %.

 

6. Wymagane dokumenty:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, kwestionariusz osobowy (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, póz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).   

 

Dokumenty dot. zatrudnienia należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego
w Niemodlinie ul. Bohaterów Powstań. Śl. 37, pok. nr 5, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego  ” w terminie do dnia  11 maja  2015r.

Oferty dot. zatrudnienia, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie  przeprowadzenia dalszej części naboru.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na  tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie ul. Bohaterów Powstań Śl. 37 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu  www.niemodlin.pl .

Zgodnie z przyjętą zasadą, pierwsza umowa o pracę z osobą wyłonioną w drodze naboru  zawierana jest na okres do 6 miesięcy.

 

BURMISTRZ  NIEMODLINA

Dorota Koncewicz

 

Wersja XML