Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawarcie związku małżeńskiego

 

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO 

Podstawa prawna


 

Ustawa z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2011 r., Nr 212, poz.1264 z póżn. zm.)
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy(Dz.U. z 2012 r., poz.788)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r., Nr 225, poz.1635 z późn. zm.) 

Miejsce załatwienia sprawy, kontakt

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Boh. Powst. Śl. 37, II piętro, pok.41
tel. 77/4 606 295 wewn. 227


 

Wymagane dokumenty

- dowody osobiste osób zamierzających zawrzeć małżeństwo ( do wglądu),
- odpisy skrócone aktów urodzeń osób zamierzających zawrzeć małżeństwo, wydane przez USC właściwy dla miejsca urodzenia, o ile akty nie zostały sporządzone w miejscowym USC,
- pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone przed Kierownikiem USC,
- osoby, które pozostawały już w związku małżeńskim załączają: 1) odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie (dla osób rozwiedzionych), jeżeli rozwód nastąpił za granicą należy przedłożyć oryginalny odpis orzeczenia wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski – zaświadczenie nr 39 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Wspólnoty Europejskiej z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego w Polsce lub polskiego konsula za granicą,

2) odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu,
3) odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka ( dla wdowców i wdów),
- osoby poniżej 18 lat załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa,
 

Opłaty

84 zł – sporządzenie aktu małżeństwa

Inne ważne informacje
(Tryb odwoławczy)

Tryb odwoławczy - do Sądu Rejonowego w Opolu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński

Formularz do pobrania

wniosek o wydanie 3 egzemplarzy odpisu skróconego aktu małżeństwa - PDFwniosek o wydanie odpisu 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Niemodlinie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Jędrzejewska
Data wytworzenia: 2012-09-21

 

Wersja XML