Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XLI sesja RM , w dniu 21.06.2021 r.

 1. uchwala nr XLI/229/21 - w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji
  o dochodach gospodarstwa domowego - PDFuch 229.pdf
 2. uchwała nr XLI/230/21 - w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa - PDFuch 230.pdf
 3. uchwała nr XLI/231/21 - w sprawie skargi na działalność kierownija jednostki organizacyjnej - PDFuch. 231.pdf
 4. uchwała nr XLI/232/21 - w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej SZOZ w Niemodlinie - PDFuch 232.pdf
 5. uchwała nr XLI/233/21 - w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu konsultacji - PDFuch 233.pdf
 6. uchwala nr XLI/234/21 - w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
  Niemodlin, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków - PDFuch 234.pdf
 7. uchwała nr XLI/235/21 - w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Niemodlin za 2020 rok - PDFuch 235.pdf
 8. uchwała nr XLI/236/21 - w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2021 - PDFuch 236.pdf
 9. uchwała nr XLI/237/21 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej - PDFuch 237.pdf
 10. uchwała nr XLI/238/21 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki - PDFuch 238.pdf
 11. uchwała nr XLI/239/21 - w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - PDFuch 239.pdf
 12. uchwała nr XLI/240/21 - w sprawie udzielenia Burmistrzowi Niemodlina wotum zaufania - PDFuch 240.pdf
 13. uchwała nr XLI/241/21 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Niemodlin za 2020 rok - PDFuch 241.pdf
 14. uchwała nr XLI/242/21 - w sprawie udzielenia Burmistrzowi Niemodlina absolutorium - PDFuch 242.pdf

ZBIORCZE WYNIKI GŁOSOWAŃ PROJEKTÓW UCHWAŁ

Brak opisu obrazka

PROJEKTY UCHWAŁ :

 1. PDFproj uch 236.pdf
 2. PDFproj uch 237.pdf
 3. PDFproj. uch 238.pdf
 4. PDFproj uch 239.pdf
 5. PDFproj uch 240.pdf
 6. PDFproj uch 241.pdf
 7. PDFproj uch 242.pdf
 8. PDFproj uch 243.pdf
 9. PDFproj uch 244.pdf
 10. PDFproj uch 245.pdf
 11. PDFproj uch 246.pdf
 12. PDFproj uch 247.pdf
 13. PDFproj uch 248.pdf
 14. PDFproj uch 249.pdf
Wersja XML