Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn:

"Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych w granicach administracyjnych Gminy Niemodlin"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
PDFzawiadomienie str..pdf

Ogłoszenie o zamówieniu
PDFogłoszenie.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
PDFSIWZ.pdf

Załaczniki do SIWZ:
DOCZalacznik nr 1 do SIWZ- oferta wykonania.doc
DOCzalacznik nr 2 do SIWZ - oswiadczenie zgodne z art. 22 usta.doc
DOCzalacznik nr 3 do SIWZ - oswiadczenie zgodne z art. 24 usta.doc
DOCZalacznik nr 4 do SIWZ- wykaz dostaw.doc
DOCZalacznik nr 5 do SIWZ-oświadczenie innego podmiotu.doc
DOCZalacznik nr 6 do SIWZ - podwykonawcy.doc
DOCZalacznik nr 7 do SIWZ-oswiadczenie o posiadaniu umowy .doc
PDFZalacznik nr 8 do SIWZ- Wykaz punktów poboru energii.pdf
PDFZalacznik nr 9 do SIWZ- wzor umowy.pdf

Wyjaśnienia treści SIWZ:
PDFwyjaśnienie str. 19.11.2013.pdf
PDFwyjaśnienie str. 25.11.2013.pdf
 

Wersja XML