Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn:

"Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
PDFzawiadomienie - str..pdf

Ogłoszenie o zamówieniu
PDFogłoszenie.pdf

Ogłoszenie zmieniające
PDFOgłoszenie zmieniające.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
PDFSIWZ - dowóz uczniów do szkół.pdf

Załączniki do SIWZ:
DOCzał. Nr 1 - FORMULARZ OFERTY.doc
DOCzał. Nr 2 - OŚWIADCZENIE.doc
DOCzał. Nr 3 - OŚWIADCZENIE.doc
DOCzał. Nr 4 - WYKAZ OSÓB.doc
DOCzał. Nr 5 - WYKAZ SPRZĘTU.doc
DOCzał. Nr 6 - PODWYKONAWCY.doc
DOCzał. Nr 7 - WZÓR UMOWY.doc
DOCzał. Nr 8 - ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU.doc
DOCzał. Nr 9 - Rozkład jazdy trasa 1.doc
DOCzał. Nr 10 - Rozkład jazdy trasa 2.doc
DOCzał. Nr 11 - Rozkłady jazdy trasa 3.doc
DOCzał. Nr 12 - Rozkłady jazdy trasa 4.doc
DOCzał. Nr 13 - Rozkłady jazdy trasa 5.doc
DOCXzał. Nr 14 - wykaz dojeżdżających..docx

Wyjaśnienia treści SIWZ:
PDFwyjaśnienie 10.12.2013 str..pdf

Zmiany treści SIWZ:
PDFzmiana 10.12.2013.pdf

Wersja XML