Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn:

" Przygotowanie, dostarczenie i wydanie posiłków dzieciom i młodzieży
z placówek oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Niemodlin"

Ogłoszenie o zamówieniu
PDFogłoszenie.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
PDFSIWZ.pdf

Załączniki do SIWZ:
DOCZałącznik Nr 1 wykaz usług.doc
DOCZałącznik nr 2 oświadczenie o spełnianiu warunków.doc
DOCZałącznik nr 3 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
DOCZałącznik Nr 4 wzór oferty.doc
DOCZałącznik nr 5 wyliczenie wartości oferty.doc
DOCZałącznik nr 6 podwykonawcy.doc
DOCZałącznik Nr 7 wzór umowy.doc
DOCZałącznik Nr 8 zobowiązanie.doc

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
PDFzawiadomienie - strona.pdf

Wersja XML