Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn:

"Świadczenie usług pocztowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Niemodlin w latach 2014 - 2015"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
PDFzawiadomienie - str..pdf

Ogłoszenie o zamówieniu
PDFogłoszenie.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
PDFSIWZ.pdf

Załączniki do SIWZ:
DOCZał. nr 1 do SIWZ wzór OFERTY.doc
DOCZał. nr 2 do SiWZ oświadczenie spełnianie warunków.doc
DOCZał.nr 3 do SIWZ oświadczenie brak podstaw do wykluczenia.doc
DOCZał. nr 4 do SIWZ formularz cenowy.doc
DOCZał.nr 5 podwykonawcy.doc
DOCZał.r 6 do SIWZ zobowiązanie.doc

Wyjaśnienia treści SIWZ:
PDFwyjaśnienia 13.12.2013.pdf

Wersja XML