Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kierownictwo

 

Dorota  Koncewicz
Burmistrz Niemodlina

 
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, I piętro, pok. 26
49-100 Niemodlin
tel. 77/ 4 606 295 wewn. 229
e-mail:

 Zakres zadań Burmistrza określa  Regulamin Organizacyjny Urzędu:
 

§ 18.

1. Burmistrz -  stanowisko z wyboru- wykonuje zadania wynikające w szczególności z ustawy o samorządzie gminnym, statutu oraz innych przepisów prawa.

2. Kompetencje i zadania Burmistrza: 
1) jest kierownikiem Urzędu i wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
2) kieruje bieżącymi sprawami Gminy,
3) reprezentuje Gminę na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących Gminy,
4) wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych i w sprawach z zakresu administracji publicznej,
5) jest terenowym szefem obrony cywilnej,
6) jest kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego,
7) jest administratorem danych osobowych,
8) sprawuje bezpośredni nadzór nad stanowiskami pracy i wydziałami w Urzędzie oraz kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy określonymi w załącznikach nr 1 i 2 do zarządzenia,
9) zapewniania przestrzeganie prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
10) rozstrzyga spory pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczące podziału zadań,
11) udziela odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
12) czuwa nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
13) przyjmuje ustne oświadczenia woli spadkodawcy jako kierownik USC,
14) upoważnia swojego Zastępcę lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
15) przyjmuje oświadczenia o stanie majątkowym od Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, osób zarządzających i członków organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osób upoważnionych przez Burmistrza do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
16) sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
17) podejmuje rozstrzygnięcia w innych sprawach zastrzeżonych na mocy prawa do jego wyłącznej kompetencji,
18) zatrudnia i jest zwierzchnikiem służbowym kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
19) sprawuje nadzór nad realizacją planu kontroli Urzędu oraz zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonychw Urzędzie.


 

 

Aleksander  Juszczyk
 Zastępca  Burmistrza 

 
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, I piętro, pok. 26
49-100 Niemodlin
tel. 77/ 4 606 295 wewn. 229

e-mail: 

Zakres zadań Zastępcy Burmistrza określa  Regulamin Organizacyjny Urzędu:

 § 19.

 1. Zastępca Burmistrza - stanowisko z powołania.
   
 2. Do zadań i kompetencji Zastępcy Burmistrza należy:
  1) wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza,
  2) podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Burmistrza lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza w zakresie przez niego określonym,
  3) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością wydziałów i stanowisk pracy Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy określonymi w załącznikach nr 1 i 2 do zarządzenia,
  4) współdziałanie z Radą Miejską oraz Komisjami Rady w zakresie swojego działania,
  5) wykonywanie innych zadań Burmistrza pod jego nieobecność z tym, że wydawanie decyzji administracyjnych wymaga odrębnego upoważnienia,
  6) realizacja zadań określonych w upoważnieniu udzielonym przez Burmistrza.

 


Zdzisława Bartków
Sekretarz Gminy
 

ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, I piętro, pok. 24
49-100 Niemodlin
tel. 77/ 4 606 295 wewn. 213
e-mail:

Zakres zadań Sekretarza Gminy określa  Regulamin Organizacyjny Urzędu:

 § 20.

 

1. Sekretarz - stanowisko obsadzone na podstawie umowy o pracę.

2. Sekretarz pełni funkcję Pełnomocnika Burmistrza do spraw Ochrony Informacji Niejawnych do którego zadań należy w szczególnosci:
1) szkolenie pracowników Urzędu w zakresie ochrony informacji niejwnych,
2) kontrola przestrzegania przepisów w zakresie ochrony informacji niejawnych na terenie urzędu.
3. Do zadań i kompetencji Sekretarza należy wykonywanie w imieniu Burmistrza zadań, z zakresu zapewnienia właściwej organizacji pracy urzędu oraz realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi, w tym
w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy w Urzędzie,
2) dbanie o podnoszenie kwalifikacji przez pracowników Urzędu,
3) współpraca z Przewodniczącym Rady i Przewodniczącymi Komisji Rady w zakresie zapewnienia właściwej obsługi kancelaryjno- biurowej Rady,
4) nadzór nad pracą Wydziału Organizacyjnego i Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych,
5) pełnienie funkcji Pełnomocnika Burmistrza do spraw wyborów i referendów – urzędnika wyborczego,
6) pełnienie funkcji Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego,
7) koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,
8) realizacja zadań określonych w upoważnieniu udzielonym przez Burmistrza.


 

Iwona Kołdziejska
Skarbnik Gminy
 

ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, I piętro, pok. 31
49-100 Niemodlin
tel. 77/ 4 606 295 wewn. 201
e-mail:

Zakres zadań Skarbnika Gminy określa  Regulamin Organizacyjny Urzędu:
 

§ 21.

 1. Skarbnik – stanowisko z powołania.

 2. Do zadań i kompetencji Skarbnika należy, w szczególności:

  1) ogólny i szczególny nadzór nad finansami Gminy,
  2) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
  3) nadzór nad pracą Zastępcy Skarbnika oraz Wydziału Finansowego,
  4) coroczne opracowywanie projektów budżetu Gminy,
  5) przekazywanie naczelnikom wydziałów, pracownikom zatrudnionym na samodzielnych stanowiskach pracy oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy wytycznych oraz danych niezbędnych do opracowania określonych części projektu budżetu Gminy,
  6) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie w tym zakresie upoważnień,
  7) informowanie Rady i RIO o odmowie złożenia kontrasygnaty,
  8) współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,
  9) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wykonywania budżetu Gminy oraz nad zachowaniem dyscypliny finansów publicznych,
  10) przedstawianie Burmistrzowi propozycji zmian w budżecie Gminy w zakresie ustalonym ustawą o finansach publicznych,
  11) czuwanie nad prawidłową realizacją ustaw o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ordynacji podatkowej, o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, opłacie skarbowej i innych ustaw dotyczących finansów publicznych,
  12) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez wydziały i jednostki organizacyjne gminy wymogów wynikających z ustawy - prawo zamówień publicznych,
  13) współpraca z regionalną izbą obrachunkową,
  14) wnioskowanie do Burmistrza o skierowanie wniosków o ukaranie osób odpowiedzialnych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  15) realizacja zadań określonych w upoważnieniu udzielonym przez Burmistrza.


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML