Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Organizacje pozarządowe - ogłoszenia, informacje ( narastająco )

 

 1. PDFDecyzja Burmistrza Niemodlina o przyznaniu dotacji na rok 2016..pdf
 2. KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY NIEMODLIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2017
  PDFZawiadomienie o konsultacjach Programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi.pdf
  PDFProjekt uchwały do konsultacji.pdf
 3. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych PDFZarządzenie Burmistrz Niemodlina z 16.11.2016 r._pdf.pdf
 4. Burmistrz Niemodlina ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, polegającego na organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży. Termin składania ofert - 26 stycznia 2017 roku
  pełna treść PDFzarządzenia.pdfPDFInformacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania polegającego na organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży.pdf
 5. Zarządzenie Burmistrza Niemodlina w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na wsparcie realizacji zadania polegającego na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz ich integracji - rok 2017PDFOgłoszenie o konkursie.pdf ,  PDFOgłoszenie o wynikach konkursu.pdf
 6. Zarządzenie Burmistrza Niemodlina w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Niemodlin podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - PDFZarządzenie IV30217.pdf , Informacja o wynikach otwartego konkursuPDFSiZ.524.4.2017.pdf
 7. PDFZarzadzenie Burmistrza Niemodlina - w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert (1).pdf polegającego na organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych , PDFInformacja o rozstrzygnięciu konkursu.pdf - 12.04.2017 r.
 8. Burmistrz Niemodlina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym , polegajace na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży - PDFOgłoszenie - konkurs ofert 26.05.2017.pdfPDFInformacja o wynikach konkursu - wypoczynek letni.pdf - 3.07.2017 r.
 9. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie promocji rozwoju wolontariatu wśród młodzieży - PDFzarzadzenie nr IV-403-17.pdfPDFInformacja o wynikach otwartego konkursu ofert.pdf

 10. Burmistrz Niemodlina zawiadamia o konsultacjach projektu uchwały  w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Rodzinie i Środowisku Lokalnym dla Gminy Niemodlin na lata 2017 -2020 - PDFzawiadomienie o konsultacjach.pdf

 11. Informacja Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. :PDFUchwała ZWO - w sprawie konsultacji proj. Programu Wspolp. z NGO na 2018 rok.pdf ,  PDFProjekt Prog.Współpr. na 2018 do konsultacji.pdf  ,  PDFHarmonogram konsultacji - zał. 2.pdf  , DOCzał. 3 do uchwały - formularz uwag.doc

 12. Zaproszenie do zgłaszania propozycji oczekiwanych od Gminy form współpracy finansowej i pozafinansowej - PDFSiZ.526.22.2017.pdf.pdf

 13. Burmistrz Niemodlina ogłasza konkurs na prowadzenie ośrodka wsparcia - Dziennego Domu "Senior Wigor" - PDFogłoszenie - Senior Wigor.pdf  ,  PDFInformacja o wynikach otwartego konkursu ofert.pdf

 14. Zarządzenie Burmistrza Niemodlina w sprawie ogłoszenia konkursu ofert i udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Niemodlin podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - PDFZarządzenie nr IV-471-18.pdf   z dnia 08.01.2018 r.  - Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert - PDFSiZ.524.1.2018.pdf - 06.02.2018 r.

 15. Zarządzenie Burmistrza Niemodlina w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - PDFZarządzenie Burmistrza Niemodlina nr IV47818.pdf - 05.02.2018 r.

 16. Burmistrz Niemodlina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania  polegającego na przeciwdziałaniu wykluczenia osób niepełnosprawnych oraz ich integracji - PDFzarządzenie nr IV-489-18 z dnia 13.02.2018 r..pdf,  PDFinformacja o wynikach konkursu ofert.pdf

 17. Burmistrz Niemodlina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania polegającego na organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów - PDFZarządzenie Burmistrza Niemodlina - 14.02.2018 r..pdfPDFInformacja Burmistrza Niemodlina.pdf

 18. PDFInformacja Burmistrza Niemodlina o kwotach dotacji przyznanych na rozwoj sportu.pdf  - 14.02.2018 r.

 19. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2018 r., na które została udzielona dotacja z budżetu Gminy - zobacz PDFwyniki konkursu.pdf

 20. Informacja o obowiązkach i sankcjach wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnymJPEGInformacja.jpeg

 21. Burmistrz Niemodlina ogłasza otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, polegających na organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych  dla uczniów - PDFkonkurs ofert-zjęcia pozalekcyjne.pdfPDFInformacja o wynikach otwartego konkursu ofert - 26.04.2018.pdf

 22. Burmistrz Niemodlina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym , polegającym na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży - PDFOgłoszenie o konkursie wypoczynek letni.pdf - 30.04.2018 ,   PDFInformacja o wynikach otwartego konkursu ofert.pdf

 23. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w Świetlicy Środowiskowej w Niemodlinie ( 10.07.2018 r. ) - PDFzaproszenie do składania ofert.pdf

 24. PDFOgłoszenie o szkoleniu - gotowi na RODO.pdf  - 07.08.2018 r.

 25. Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Niemodlin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019:

     26. PDFZarządzenie Burmistrza Niemodlina w sprawie wszczęcia postepowania o udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 21.11.2018.pdfPDFZarzadzenie zmieniające - 03.12.2018 r..pdf

     27. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy podmiotom niezaliczanym do sektora podmiotów publicznych na realizację niektórych zadań z zakresu pomocy społecznej. - PDFZarządzenie Burmistrza.pdf. DOCInformacja o wynikach konkursu.doc

    28. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka   wsparcia - Dziennego Domu "Senior +" -PDFinformacja.pdf

     29. Zarządzenie w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Niemodlin  podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na aktywizację społeczną osób starszych - PDFzarządzenie V-12-18.pdf

      30. Konsultacje dot. projektu uchwały w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021   oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021”:
Wersja XML