Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał - rok 2014

 Burmistrz Niemodlina

przedstawia do konsultacji

projekt uchwały w sprawie powołania gminnej rady seniorów oraz nadania jej statutu.

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są:


1/ przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele organizacji prowadzącej uniwersytet trzeciego wieku, zrzeszających osoby starsze lub których celem jest prowadzenie działalności na rzecz osób starszych, działających na terenie Gminy Niemodlin;

2/ osoby reprezentujące osoby starsze niezrzeszone w organizacjach, o których mowa w pkt 1;

3/przedstawiciele podmiotów gminnych, które działają na rzecz osób starszych.

Projekt uchwalyPDFGminna Rada Seniorów.pdf
 

Konsultacje odbywają się poprzez:

udostępnienie projektu w/w uchwały wraz z załącznikiem do projektu uchwały:

- w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w zakładce „Organizacje pozarządowe”,

oraz przyjmowanie opinii od uprawnionych podmiotów.

Czas trwania konsultacji: od 18.09.2014r. do 24.09.2014r.(włącznie).

Opinie do projektu można składać w formie pisemnej, drogą pocztową bądź osobiście do dnia 24 września 2014r. włącznie w Biurze podawczym Urzędu Miejskiego (pok. nr 5 - parter) lub na adres Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin – liczy się data wpływu do Urzędu.
 

Wersja XML