Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 , z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż :

 

1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Niemodlina z siedzibą przy ul. Bohaterów Powstań Ślaskich 37, 49 - 100 Niemodlin.

 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych ​​​należy kontaktować się z  Inspektorem Ochrony Danych - Witold Kuriata przez e-mail : iod@niemodlin.pl  lub na adres  : Urząd Miejski w Niemodlinie , Inspektor Ochrony Danych , ul. Boh.Powst.Śl. 37 , 49-100 Niemodlin. 

3.  Przetwarzamy Państwa dane osobowe tylko w zakresie wypełniania niezbędnych obowiązków ustawowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz dbamy o ich bezpieczeństwo.

4.  Przetwarzamy tylko te Państwa dane osobowe, które są konieczne do realizacji celu przetwarzania.

5.  Państwa dane będą przechowywane wyłącznie  przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Odbiorcami Państwa danych mogą być tylko osoby i podmioty działające z polecenia administratora danych oraz organy władzy publicznej i podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej.

7.  Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do jej danych oraz prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne.

8.  W przypadku powzięcia informacji, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Wersja XML