Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podatki 2021

Podatek od nieruchomości

Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujące w 2021 roku– uchwała - PDFuch-176.pdf

Podatek od środków transportowych

Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujące w 2021 roku – uchwała - PDFuch -75.pdf

Podatek rolny

W 2021 r. podatek rolny wynosi:

 

146,375

 

od 1 ha przeliczeniowego gruntów

 

292,75

 

od 1 ha gruntów fizycznych

 

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

1)dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,

2)dla gruntów nie stanowiących gospodarstw rolnych – liczba hektarów fizycznych wynikająca
z ewidencji gruntów i budynków.

Podstawa prawna:

 - Ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 333 )

- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2021 r.

 

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 19 października 2020 r.

w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów
będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021

 

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.z
2020 r. poz. 333) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 wyniosła 58,55 zł za 1 dt.

Podatek leśny

W 2021 r. podatek leśny wynosi :

Podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220 m3 drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy)

 

43,3048

Podatek leśny od 1 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych - 50% stawki

21,6524

 

W 2021 r. podatek leśny wynosi 43,3048 zł ( od 1 ha).

1.Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, z zastrzeżeniem ust. 3, równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

2.Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego, o której mowa w ust. 1, ulega obniżeniu o 50%.

Podstawa prawna:

 - ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019r., poz. 888)

- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r.

 

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 20 października 2020 r.

w sprawie  średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna
uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r.

 

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U.      z 2019 r. poz. 888) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r., wyniosła 196,84 zł za 1m3.

 

Wersja XML