Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podatki 2022

Podatek od nieruchomości

Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujące w 2022 roku – PDFuch 269.pdf

 

Podatek od środków transportowych

Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujące w 2022 roku – PDFuchw-75.pdf

Podatek rolny

W 2022 r. podatek rolny wynosi:

 

153,70

 

od 1 ha przeliczeniowego gruntów

 

307,40

 

od 1 ha gruntów fizycznych

 

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

1)dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,

2)dla gruntów nie stanowiących gospodarstw rolnych – liczba hektarów fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podstawa prawna:

 - Ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 333 )

- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2022 r.

 

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 20 października 2021 r.

w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów
będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (DzU. z 2020 r. poz. 333) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 wyniosła 61,48 zł za 1 dt.

Podatek leśny

W 2022 r. podatek leśny wynosi :

Podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220 m3 drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy)

 

46,6972

Podatek leśny od 1 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych - 50% stawki

23,3486

 

W 2022 r. podatek leśny wynosi 46,6972 zł ( od 1 ha).

1.Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, z zastrzeżeniem ust. 3, równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

2.Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego, o której mowa w ust. 1, ulega obniżeniu o 50%.

Podstawa prawna:

 - ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019r., poz. 888)

- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r.

 

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 20 października 2021 r.

w sprawie  średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna
uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r.

 

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U.  z 2019 r. poz. 888) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r., wyniosła 212,26 zł za 1m3.

 

Wersja XML